Consensus technologies in the analysis of guidelines: international experience of application of Delphi method in anesthesiology and intensive care. Systematic review

I.B. Zabolotskikh1, S.V. Grigoryev1, A.A. Belkin2, R.E. Lakhin3 1 Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia 2 Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 3 S.M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia For correspondence: Igor B. Zabolotskikh — Dr. Med. Sci., professor, head of Department of Anesthesiology, Intensive Care and Transfusiology, Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia; e-mail: pobeda_zib@mail.ru For citation: I.B. Zabolotskikh, S.V. Grigoryev, […]

Continue reading

Еnglish for anesthesiologist: fashion or necessity?

К.А. Tokmakov1,2, V.I. Gorbachev1, V.V. Unzhakov3, S.M. Gorbacheva1 1 Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education — Branch Campus of the Federal State Budgetary Educational Institution of Further Professional Education “Russian Medical Academy of Postgraduate Education” of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Irkutsk 2 Ministry of Public Health of the Khabarovsk Territory […]

Continue reading

The Federation of Anesthesiologists-reanimatologists of Russia: on the Way Toward Effective Programme

K.M. Lebedinskiy1, I.B. Zabolotskikh2, A.M. Ovechkin3, A.V. Shchegolev1, D.N. Protsenko3, A.I. Gritsan4, M.Yu. Kirov5, A.Zh. Bayalieva6, I.V. Molchanov3, E.M. Shifman3, V.A. Mazurok1, E.V. Grigoriev7, V.I. Gorbachev8, S.K. Sukhotin9, A.V. Nikolenko10, V.S. Afonchikov1, V.A. Koryachkin1, A.U. Lekmanov3, P.I. Mironov11, V.D. Slepushkin12, E.V. Nedashkovskiy5, I.S. Kurapeev1, V.V. Lazarev3, A.E. Karelov1, A.I. Yaroshetskiy3, P.A. Lyuboshevskiy13, A.V. Vlasenko3, V.P. Shevchenko14, A.P. Zilber15, Yu.P. Orlov16, I.Z. Kitiashvili17, M.Yu. Oskanova18, A.B. Tolkach16, E.M. Nikolaenko3, S.I. Sitkin19, S.V. Doroginin20, A.V. Kulikov21, A.P. Spasova15, V.V. Kuz’kov5, S.A. Sumin22, A.Yu. Lubnin3, A.S. Popov23, L.E. Tsypin3, G.A. Smirnov24, Yu.P. Malyshev2, V.N. Kokhno14, D.V. Martynov25, I.S. Abazova26, R.B. Abdulaev27, I.N. Leiderman21, K.A. Kudryashov28, A.H. Mekulov29, V.V. Fisher30, N.A. Pyataev31, V.G. Merenkov32, […]

Continue reading