Perioperative management of patients receiving long-term antithrombotic therapy. Clinical practice recommendations of the national “Federation of Anesthesiologists and Reanimatologists”

I.B. Zabolotskikh1,2 , M.Yu. Kirov3 , V.S. Afonchikov4,5 , A.Yu. Bulanov6 , E.V. Grigoryev7,8 , S.V. Grigoryev1,2 , A.I. Gritsan9 , M.N. Zamyatin10 , I.S. Kurapeev11 , K.M. Lebedinskii11,12 , V.V. Lomivorotov13,14 , A.Yu. Lubnin15 , A.M. Ovechkin16 , V.I. Potievskaya17 , E.V. Roitman10 , S.V. Sinkov1,2 , V.V. Subbotin18 , R.V. Shadrin19 , E.M. Shulutko20 1 Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia 2 Regional Clinical Hospital No 2, Krasnodar, Russia 3 Northen State […]

Continue reading

Perioperative management of patients receiving long-term antithrombotic therapy. Russian Federation of anesthesiologists and reanimatologists guidelines

I.B. Zabolotskikh1,2, M.Yu. Kirov3, V.S. Afonchikov4, A.Yu. Bulanov5, E.V. Grigoriev6, A.I. Gritsan7, M.N. Zamyatin8, I.S. Kurapeev9, K.M. Lebedinskii9, V.V. Lomivorotov10, A.Yu. Lubnin11, M. Ovechkin12, V.I. Potievskaya13, E.V. Roitman14, S.V. Sinkov1,2, V.V. Subbotin15, E.M. Shulutko16 1 FSBI HPE “Kuban State Medical University” of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Krasnodar 2 SBIHC “Regional Clinical Hospital № 2» MH KK, Krasnodar 3 FSBEI HE “Northern State Medical University” of the Ministry of Healthcare of the Russian […]

Continue reading