Selective Sorption of Endotoxin in Combined Therapy of Post-Traumatic Abdominal Sepsis

R.R. Zaitsev , A.Yu. Yakovlev , A.V. Abramov , D.V. Ryabikov , S.I. Chistyakov , Y.V. Il’in Nizhny Novgorod Regional Clinical Hospital named after Semashko, Nizhny Novgorod, Russia For correspondence: Aleksey Yurevich Yakovlev — doctor of medical sciences, Nizhny Novgorod Regional Clinical Hospital named after Semashko, Nizhny Novgorod, Russia; e-mail: aritnnru@list.ru For citation: Zaitsev RR, […]

Continue reading