Prevention, the algorithm of reference, anesthesia and intensive care for postpartum hemorrhage. Guidelines

E.M. Shifman1, A.V. Kulikov2, A.M. Ronenson3, I.S. Abazova4, L.V. Adamyan5, M.D. Andreeva6, N.V. Artymuk7, O.R. Baev5, S.V. Barinov8, T.E. Belokrinitskaya9, S.I. Blauman10, I.V. Bratishchev11, A.A. Bukhtin12, V.Y. Vartanov13, A.B. Volkov14, V.S. Gorokhovskiy15, N.V. Dolgushina5, A.N. Drobinskaya16, S.V. Kinzhalova17, I.Z. Kitiashvili18, I.Yu. Kogan19, A.Yu. Korolev5, V.I. Krasnopolskii20, I.I. Kukarskaya21, M.A. Kurcer22, D.V. Marshalov23, A.A. Matkovskiy24, A.M. Ovezov1, G.A. Penzhoyan6, T.Yu. Pestrikova15, V.A. Petruhin20, A.M. Prihodko5, N.V. Protopopova25, D.N. Protsenko22, A.V. Pyregov5, Yu.S. Raspopin26, O.V. Rogachevskiy5, O.V. Ryazanova27, G.M. Savelyeva28, Yu.A. Semenov29, S.I. Sitkin30, I.F. Fatkullin31, T.A. Fedorova5, O.S. Filippov32, M.V. Shvechkova33, R.G. Shmakov5, A.V. Shchegolev34, I.B. Zabolotskikh6 1 FUV SBHCI MR “MONIKI named M.F. Vladimirsky”, Moscow, Russia 2 Ural State […]

Continue reading

A single lung acute respiratory distress sindrome: case report

R.A. Ibadov, L.A. Nazirova, Sh. N. Khudaybergenov, H.K. Abrolov, A.Sh. Arifdjanov, N.A. Strijkov, N.R. Gizatulina, S.Kh. Ibragimov Intensive care unit of AO Republican Specialized Surgery Center named after academician V. Vahidova, Uzbekistan For citation: Ibadov RA, Nazirova LA, Khudaybergenov ShN et al. A single lung acute respiratory distress sindrome: a case report. Intensive Care Herald. […]

Continue reading