Perioperative management of patients receiving long-term antithrombotic therapy. Russian Federation of anesthesiologists and reanimatologists guidelines

I.B. Zabolotskikh1,2, M.Yu. Kirov3, V.S. Afonchikov4, A.Yu. Bulanov5, E.V. Grigoriev6, A.I. Gritsan7, M.N. Zamyatin8, I.S. Kurapeev9, K.M. Lebedinskii9, V.V. Lomivorotov10, A.Yu. Lubnin11, M. Ovechkin12, V.I. Potievskaya13, E.V. Roitman14, S.V. Sinkov1,2, V.V. Subbotin15, E.M. Shulutko16 1 FSBI HPE “Kuban State Medical University” of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Krasnodar 2 SBIHC “Regional Clinical Hospital № 2» MH KK, Krasnodar 3 FSBEI HE “Northern State Medical University” of the Ministry of Healthcare of the Russian […]

Continue reading