(1)
Zabolotskikh, I. B.; Trembach, N. V.; Musaeva, T. S.; Dunts, P. V.; Golubtsov, V. V.; Grigoryev, E. V.; Gritsan, A. I.; Zamyatin, M. N.; Kokhno, V. N.; Kuzovlev, A. N.; Lebedinskii, K. M.; Magomedov, M. A.; Malyshev, Y. P.; Ovezov, A. M.; Popov, A. S.; Protsenko, D. N.; Fisher, V. V.; Khoronenko, V. E. National Multicenter Prospective Observational Study “The Role of Concomitant Diseases in PoSTOPerative Complications RISK Stratification — STOPRISK”: Study Protocol. Annals of Critical Care 2022, 24-35.