Zabolotskikh, Igor B., N. V. Trembach, T. S. Musaeva, P. V. Dunts, V. V. Golubtsov, E. V. Grigoryev, A. I. Gritsan, M. N. Zamyatin, V. N. Kokhno, A. N. Kuzovlev, K. M. Lebedinskii, M. A. Magomedov, Yu. P. Malyshev, A. M. Ovezov, A. S. Popov, D. N. Protsenko, V. V. Fisher, and V. E. Khoronenko. 2022. “National Multicenter Prospective Observational Study ‘The Role of Concomitant Diseases in PoSTOPerative Complications RISK Stratification — STOPRISK’: Study Protocol”. Annals of Critical Care, no. 4 (October):24-35. https://doi.org/10.21320/1818-474X-2022-4-24-35.