Zabolotskikh, I. B., Trembach, N. V., Musaeva, T. S., Dunts, P. V., Golubtsov, V. V., Grigoryev, E. V., Gritsan, A. I., Zamyatin, M. N., Kokhno, V. N., Kuzovlev, A. N., Lebedinskii, K. M., Magomedov, M. A., Malyshev, Y. P., Ovezov, A. M., Popov, A. S., Protsenko, D. N., Fisher, V. V. and Khoronenko, V. E. (2022) “National multicenter prospective observational study ‘The role of concomitant diseases in poSTOPerative complications RISK stratification — STOPRISK’: study protocol”, Annals of Critical Care, (4), pp. 24–35. doi: 10.21320/1818-474X-2022-4-24-35.