Zabolotskikh, I. B., N. V. Trembach, T. S. Musaeva, P. V. Dunts, V. V. Golubtsov, E. V. Grigoryev, A. I. Gritsan, M. N. Zamyatin, V. N. Kokhno, A. N. Kuzovlev, K. M. Lebedinskii, M. A. Magomedov, Y. P. Malyshev, A. M. Ovezov, A. S. Popov, D. N. Protsenko, V. V. Fisher, and V. E. Khoronenko. “National Multicenter Prospective Observational Study ‘The Role of Concomitant Diseases in PoSTOPerative Complications RISK Stratification — STOPRISK’: Study Protocol”. Annals of Critical Care, no. 4, Oct. 2022, pp. 24-35, doi:10.21320/1818-474X-2022-4-24-35.