Issue 4 (2017)

HISTORY

Konstantin V. Pshenisnov, Yu.S. Alexandrovich, V.Yu. Alexandrovich
66-75
Fluid Management History
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2017-4-66-75
PDF_2017-4_66-75 (Русский)