Issue 3 (2018)

CLINICAL GUIDELINES

Ilya Naumovich Leyderman, A.I. Gritsan, I.B. Zabolotskikh, S.V. Lomidze, V.A. Mazurok, I.V. Nekhaev, E.M. Nikolaenko, A.V. Nikolenko, I.V. Poliakov, A.V. Sytov, A.I. Yaroshetskiy
5-21
Perioperative nutritional support. Russian Federation of anesthesiologists and reanimatologists guidelines
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2018-3-5-21
PDF_2018-3_5-21 (Русский)

POSTGRADUATE EDUCATION

К.А. Tokmakov, Vladimir Ilych Gorbachev, V.V. Unzhakov, S.M. Gorbacheva
22-29
Еnglish for anesthesiologist: fashion or necessity?
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2018-3-22-29
PDF_2018-3_22-29 (Русский)

INTENSIVE CARE IN INFECTIOUS COMPLICATIONS AND SEPSIS

O.V. Ignatenko, A.O. Bykov, I.N. Tyurin, E.B. Gelfand, Denis Protsenko
39-45
The efficacy of VAP prophylaxis bundle
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2018-3-39-45
PDF_2018-3_39-45 (Русский)
S.P. Loginov, Elena Georgievna Gromova, M.V. Kiselevskij, N.P. Krotenko, Ju.I. Doljikova, R.Ja. Vlasenko, L.S. Kuznetsova
46-52
LPS-adsorber in patients with septic shock
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2018-3-46-52
PDF_2018-3_46-52 (Русский)
Dmitry V. Marshalov, I.A. Salov, G.S. Suvorova, E.M. Shifman
53-58
Temporal trends of postpartum infectious complications in no observational maternity hospital: a 20-year retrospective population-based cohort study
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2018-3-53-58
PDF_2018-3_53-58 (Русский)

INTENSIVE CARE IN DISEASES OF NERVOUS SYSTEM

V.M. Zhenilo, A.V. Khripun, I.V. Kladova, D.V. Martynov, Dmitriy S. Kostyukov, K.A. Bondarenko
67-71
Experience in the use of cerebral oximetry at the stages of early rehabilitation of patients with ischemic stroke
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2018-3-67-71
PDF_2018-3_67-71 (Русский)