Issue 1 (2019)

CLINICAL GUIDELINES

Igor B. Zabolotskikh, M.Yu. Kirov, V.S. Afonchikov, A.Yu. Bulanov, E.V. Grigoriev, A.I. Gritsan, M.N. Zamyatin, I.S. Kurapeev, K.M. Lebedinskii, V.V. Lomivorotov, A.Yu. Lubnin, A.M. Ovechkin, V.I. Potievskaya, E.V. Roitman, S.V. Sinkov, V.V. Subbotin, E.M. Shulutko
7-19
Perioperative management of patients receiving long-term antithrombotic therapy. Russian Federation of anesthesiologists and reanimatologists guidelines
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2019-1-7-19
PDF_2019-01_7-19 (Русский) HTML_2019-01_7-19 (Русский)