Issue 3 (2019)

CLINICAL GUIDELINES

E.M. Shifman, A.V. Kulikov, Alexander M. Ronenson, I.S. Abazova, L.V. Adamyan, M.D. Andreeva, N.V. Artymuk, O.R. Baev, S.V. Barinov, T.E. Belokrinitskaya, S.I. Blauman, I.V. Bratishchev, A.A. Bukhtin, V.Y. Vartanov, A.B. Volkov, V.S. Gorokhovskiy, N.V. Dolgushina, A.N. Drobinskaya, S.V. Kinzhalova, I.Z. Kitiashvili, I.Yu. Kogan, A.Yu. Korolev, V.I. Krasnopolskii, I.I. Kukarskaya, M.A. Kurcer, D.V. Marshalov, A.A. Matkovskiy, A.M. Ovezov, G.A. Penzhoyan, T.Yu. Pestrikova, V.A. Petruhin, A.M. Prihodko, N.V. Protopopova, D.N. Protsenko, A.V. Pyregov, Yu.S. Raspopin, O.V. Rogachevskiy, O.V. Ryazanova, G.M. Savelyeva, Yu.A. Semenov, S.I. Sitkin, I.F. Fatkullin, T.A. Fedorova, O.S. Filippov, M.V. Shvechkova, R.G. Shmakov, A.V. Shchegolev, I.B. Zabolotskikh
9-33
Prevention, the algorithm of reference, anesthesia and intensive care for postpartum hemorrhage. Guidelines
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2019-3-9-33
PDF_2019-3_9-33 (Русский) HTML_2019-3_9-33 (Русский)

CLINICAL REPORT

Alexander A. Skopets, A.S. Zharov, S.I. Potapov, E.S. Afonin, M.D. Andreeva, T.V. Galdina, L.V. Shulzhenko, E.V. Bezukh, V.A. Porhanov
90-97
The first case of Cesarean section in a pregnant woman during extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) in Russia
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2019-3-90-97
PDF_2019-3_90-97 (Русский) HTML_2019-3_90-97 (Русский)