Issue 2 (2020)

CLINICAL GUIDELINES

Igor B. Zabolotskikh, A.E. Bautin, E.V. Grigoryev, A.I. Gritsan, K.M. Lebedinskii, V.I. Potievskaya, V.A. Rudnov, V.V. Subbotin, V.E. Khoronenko, R.V. Shadrin
7-33
Perioperative management of patients with hypertension. Guidelines
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2020-2-7-33
PDF_2020-2_7-33 (Русский) HTML_2020-2_7-33 (Русский)