Issue 3 (2020)

EDITORIAL

A.M. Ovezov, A.G. Yavorovskiy, K.D. Zybin, E.V. Roitman, A.I. Yaroshetskiy, K.M. Lebedinskii, M.Yu. Kirov, D.N. Protsenko, Igor B. Zabolotskikh
8-14
Evolution of guidelines on anesthesia and intensive care for patients with COVID-19: Editorial
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2020-3-8-14
PDF_2020-03_8-14 (Русский) HTML_2020-03_8-14 (Русский)

CLINICAL GUIDELINES

N.I. Ilyina, Igor B. Zabolotskikh, N.G. Astafieva, A.Zh. Bayalieva, A.V. Kulikov, T.V. Latysheva, K.M. Lebedinskii, T.S. Musaeva, T.N. Myasnikova, A.N. Pampura, R.S. Fassakhov, L.G. Khludova, E.M. Shifman
15-26
Anaphylactic shock. Clinical guidelines of Russian Association of Allergists and Clinical Immunologists and the All-Russian Public Organization “Federation of Anesthesiologists and Reanimatologists”
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2020-3-15-26
PDF_2020-03_15-26 (Русский) HTML_2020-03_15-26 (Русский)

INTENSIVE CARE OF RESPIRATORY FAILURE

Artem N. Kuzovlev, V.V. Lazarev, A.K. Shabanov, V.V. Kuzkov, I.Z. Kitiashvili, K.D. Zybin, V.A. Bagin, I.V. Kostetskiy, I.I. Afukov, E.V. Zilbert, V.F. Kulakov, A.U. Lekmanov, M.A. Magomedov, Yu.V. Skripkin, A.I. Yaroshetskiy, O.V. Voennov, A.A. Emelyanov, S.V. Doroginin, K.G. Shapovalov
88-94
Inhaled antibiotics in intensive care medicine (survey of Russian intensivists). A retrospective observational study
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2020-3-88-94
PDF_2020-03_88-94 (Русский) HTML_2020-03_88-94 (Русский)
Ivan N. Grachev, V.I. Shatalov, A.G. Klimov, I.V. Blinda, I.A. Kochkin, K.A. Tsygankov, A.V. Shchegolev
95-103
Comparative analysis of the use of high-flow and traditional oxygen therapy in patients with severe community-acquired pneumonia. An experimental and clinical study
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2020-3-95-103
PDF_2020-03_95-103 (Русский) HTML_2020-03_95-103 (Русский)