Issue 4 (2022)

PERIOPERATIVE MANAGEMENT

Igor B. Zabolotskikh, N.V. Trembach, T.S. Musaeva, P.V. Dunts, V.V. Golubtsov, E.V. Grigoryev, A.I. Gritsan, M.N. Zamyatin, V.N. Kokhno, A.N. Kuzovlev, K.M. Lebedinskii, M.A. Magomedov, Yu.P. Malyshev, A.M. Ovezov, A.S. Popov, D.N. Protsenko, V.V. Fisher, V.E. Khoronenko
24-35
National multicenter prospective observational study “The role of concomitant diseases in poSTOPerative complications RISK stratification — STOPRISK”: study protocol
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2022-4-24-35
PDF_2022-4_24-35 (Русский) HTML_2022-4_24-35 (Русский) HTML_2022-4_24-35-S1 (Русский) PDF_2022-4_24-35 HTML_2022-4_24-35 HTML_2022-4_24-35-S1