Issue 3 (2021)

CLINICAL GUIDELINES

Igor B. Zabolotskikh, M.Yu. Kirov, V.S. Afonchikov, A.Yu. Bulanov, E.V. Grigoryev, S.V. Grigoryev, A.I. Gritsan, M.N. Zamyatin, I.S. Kurapeev, K.M. Lebedinskii, V.V. Lomivorotov, A.Yu. Lubnin, A.M. Ovechkin, V.I. Potievskaya, E.V. Roitman, S.V. Sinkov, V.V. Subbotin, R.V. Shadrin, E.M. Shulutko
7-26
Perioperative management of patients receiving long-term antithrombotic therapy. Clinical practice recommendations of the national “Federation of Anesthesiologists and Reanimatologists”
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2021-3-7-26
PDF_2021-3_7-26 (Русский) HTML_2021-3_7-26 (Русский)

MANAGEMENT OF COMMUNITY — ACQUIRED PNEUMONIA

S.N. Avdeev, Boris Z. Belotserkovskiy, A.V. Dehnich, A.A. Zaytsev, R.S. Kozlov, D.N. Protsenko, S.A. Ratchina, A.I. Sinopalnikov, S.V. Yakovlev, A.I. Yaroshetskiy
27-46
Modern approaches to the diagnostics, treatment and prevention of severe community-acquired pneumonia in adults: a review
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2021-3-27-46
PDF_2021-3_27-46 (Русский) HTML_2021-3_27-46 (Русский)

INTENSIVE CARE IN CARDIOSURGERY

Andrei E. Bautin, V.D. Selemir, A.I. Nurgalieva, K.A. Morozov, V.G. Nikiforov, L.Z. Biktasheva, K.Yu. Afanasyeva, A.O. Marichev, D.M. Tashkhanov, L.I. Karpova, I.Yu. Ivanov, P.S. Akhimov, S.N. Buranov, V.I. Karelin, A.S. Shirshin, Yu.V. Valueva, S.E. Domnin, V.V. Pichugin
98-107
Inhalation therapy with nitric oxide synthesized from atmospheric air in the postoperative period of cardiac surgery in children: single-center retrospective cohort study
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2021-3-98-107
PDF_2021-3_98-107 (Русский) HTML_2021-3_98-107 (Русский) PDF_2021-3_98-107 HTML_2021-3_98-107
Vladimir V. Pichugin, A.E. Bautin, S.E. Domnin, M.V. Ryazanov, E.V. Sandalkin
108-116
Delivery of Gaseous Nitric Oxide to the Extracorporeal Circulation Circuit: Experimental and Clinical Data: a review
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2021-3-108-116
PDF_2021-3_108-116 (Русский) HTML_2021-3_108-116 (Русский)